Gizlilik

 

Gizlilik

 

• Gürsel E-Kayıt Web sitesi GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK ve SERVİS Tic. A.Ş.'ye aittir. GÜRSEL TURİZM için güvenliğiniz ve özel hayatın gizliliği her zaman en önemli noktalardan biridir. Bu site, kontrolümüz altındaki bilgilerin kaybedilmesi, kötüye kullanılması veya tadil edilmesini önleyici her türlü güvenlik önlemlerine sahiptir. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri de detaylı olarak bilgilendirmek isteriz. 
• Gür-Sel ile Kullanıcı arasında imzalanmış olan Veli-Servis Firması Hizmet Sözleşmesi, E-Kayıt bilgilerinin doğru ve tam olarak doldurulması ve işbu Hüküm ve Şartlar metninin okunup, onaylanarak kaydedilmesi ile birlikte ilgili servis dönemi için de aynı şartlarla geçerli olmaya devam edecektir.

 
• Kullanıcı adı ve şifrenin kullanımına dair tüm sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Şifrenin ve kayıt sistemine erişimde kullanılan cihazın güvenliğini temin etmek Kullanıcının sorumluluğunda olup, kendisi tarafından E-Kayıt sistemine girilen her türlü bilgi, içerik, materyal veya verinin virüs, spyware, kötü niyetli yazılım, trojan, ve sair E-kayıt sistemine veya E-kayıt sisteminin bulunduğu siteye zarar verecek nitelikte materyaller içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli anti-virüs yazılımlarını kullanmak da dahil olmak üzere) aldığını kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak yapılmış olan işlemlerin kendisi tarafından yapıldığını ve girilmiş olan bilgi/verilerin kendisi tarafından girildiğini, bunların kendi bilgisi ve iradesi haricinde yapıldığı yönünde herhangi bir itiraz süremeyeceğini ve böyle bir durumda her türlü hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine kayıt olurken doldurulması gereken alanlarda doğru, güncel ve tam bilgi vermeyi kabul ve taahhüt eder. 


• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine girmiş olduğu isim, adres, güzergah, T.C. kimlik no, telefon ve kredi kartı ve ilgili sair bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin yanlış/hatalı/başka bir şahsa ait olması hallerinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı bu şartları kabul etmesini müteakip kayıt işlemi gerçekleştikten sonra bu bilgilerin hatalı olduğu gerekçesiyle herhangi itiraz ve/veya talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Gür-Sel’in ve 3. Kişilerin, bu bilgilerin yanlış/hatalı/başka bir şahsa ait olması hallerinde uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. 


• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişiye ilişkin kimliği belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Gür-Sel tarafından Kullanıcı ’ya ait Kişisel bilgiler sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir. Bu kapsamda 

 


• GÜR-SEL, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kullanıcının kişisel verilerini işbu sözleşmenin ifası, katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla tutma, işleme ve aktarma hakkını haizdir. Bu kapsamda Kullanıcı, kişisel verilerin işlenmesi aktarılmasına rıza göstermektedir. Bu kişisel veriler; GÜR-SEL’in hizmetlerinden yararlanabilme adına, Kullanıcı’nın verdiği açık rızaya istinaden veya tabi olunan yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK m.5/2’de öngörülen diğer hallerde, gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. 


• GÜR-SEL Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak şekilde Kullanıcı ‘ya ait kişisel verileri (ad, soy ad, doğum tarihi, telefon numarası, pasaport numarası, e-posta adresi, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, fiziki, ailevi, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin bilgiler, özel nitelikteki kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler) açık rızalarına istinaden, öncelikle işbu Sözleşme kapsamı dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işleyebilecek ve saklayabilecektir. 


•Kullanıcı, kendisine çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; kişisel verilerinin toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktadır. Bu kişisel veriler, aynı amaçlara yönelik olarak; GÜR-SEL’in tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla ve/veya iş ortakları ile amaç ile sınırlı ölçüde paylaşılabilecektir.

 
Kullanıcı, 
•Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 


•Kişisel verilerinin işlenmişse bilgi talep etme, 


•Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 
•Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenme,

 
•Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme, 


•Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme, 


•Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme, 


•Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir. 


•Kullanıcı tarafından verilen onay, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak; onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren GÜR-SEL tarafından 2 yıl saklanacak; söz konusu kayıtlar muhtemel bir uyuşmazlıkta delil olarak sunulabilmesi bakımından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince 10 yıl saklanacaktır. Bu süreler geçtikten sonra kişisel veriler GÜR-SEL tarafından veya Kullanıcı’nın talebi üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 


• Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, yasal sınırlar hariç olmak üzere KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme ve verdiği onayı geri alma hakkını haiz bulunmaktadır. Kullanıcı, KVKK m.11 doğrultusunda sahip olduğu haklarını kullanmak için GÜR-SEL’e Tel: 0216 575 33 55; E-mail: infookul@gurseltur.com.tr kanalları üzerinden başvuruda bulunmalıdır. Bu haklarınıza dair başvurularınızı  ile formda belirtilen kanal aracılığıyla yapabilirsiniz.

 

• Kullanıcı, E-Kayıt sistemine kaydetmiş olduğu cep telefonu numaralarına ve e-posta adreslerine Gür-Sel tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul eder. 


• Gürsel Turizm, işbu sözleşme bakımından her zaman değişiklik yapabilecektir. Yapılan değişiklikler www.gurseltur.com.tr adresinde yayımlanması ile yürürlüğe girmekle ilgili değişikliklere ilişkin başkaca bildirim yapılmayacaktır. 

E-KAYIT SİSTEMİ KULLANIMI HÜKÜM VE ŞARTLARA İLİŞKİN METNİN TAMAMINI OKUDUM VE BU HÜKÜMLER İLE BİRLİKTE6502 VE 6698 SAYILI KANUN DOĞRULTUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİĞİMİ AÇIK VE HÜR İRADE BEYANIM DOĞRULTUSUNDA KABUL EDİYORUM.